Vlaanderen
OVAM Toon navigatie menu

Wat is CEvaluator?

De CEvaluator tool is ontwikkeld op maat van de financiële sector. Hij brengt de circulariteitsprestaties van investeringsdossiers op een objectieve, maar toch laagdrempelige manier in kaart. Met name strategieën en activiteiten voor circulaire waardecreatie worden geëvalueerd. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met circulariteit in de zin van product- en materiaalstromen. Ook bredere aspecten van ecologische duurzaamheid worden meegenomen, voor zover deze relevant zijn in een circulaire context (bijvoorbeeld transport). Bovendien legt de checklist de typische financieringsopportuniteiten en -risico’s met betrekking tot circulaire cases en verdienmodellen bloot.

De gegenereerde output bevat geen percentages of scores, maar eerder een genuanceerd beeld van opportuniteiten en risico’s inzake circulariteit. De visuele voorstelling van de resultaten geeft inzicht in de mate waarin dossiers inzetten op de verschillende dimensies van circulariteit en laat toe dossiers onderling te vergelijken. 

CEvaluator is gealigneerd met bredere Europese kaders, zoals het categorisatiesysteem dat ontwikkeld wordt door de “Expert Group on Circular Economy Financing” van de Europese Commissie.

Waarom CEvaluator?

Steeds meer bedrijven kiezen resoluut de weg van de circulaire economie. Eén van de hefbomen daarvoor is financiering. Toch is dit net het domein waar nog vele uitdagingen liggen. Investeerders weten vaak niet hoe het potentieel van circulaire projecten correct in te schatten. Maar ook kredietdossiers van ondernemingen of overheden zijn vaak slechts matig onderbouwd, wat leidt tot terughoudendheid is om in hun circulaire projecten te investeren.

Er bestaan natuurlijk reeds een aantal tools om circulariteit te meten. Bij de meeste tools gaat het om het meten van circulariteit in een bedrijfscontext, maar het financieel aspect komt daarbij niet aan bod. Laat dat nu net de toegevoegde waarde zijn van de CEvaluator. Met de CEvaluator checklist wil het Vlaanderen Circulair project Circular Impact Investing de evaluatie van circulariteit bij investeringsdossiers vereenvoudigen en professionaliseren. De bijhorende risico’s worden inzichtelijk maken, maar zeker ook de opportuniteiten die circulaire cases bieden ten opzichte van het lineaire model. Dit met als doel om de effectiviteit van investeringen in de circulaire transitie te verhogen en hierdoor meer en meer op te schuiven in richting van reële implementatie.

Voor wie?

U bent kredietverstrekker

CEvaluator biedt een beslissingskader voor circulariteit dat kan worden ingezet binnen het evaluatieproces van een brede scope aan financiers: kredietinstellingen, fondsen, subsidieverleners, leasemaatschappijen en impactinvesteerders. Er wordt ingezet op “capacity building” bij evaluatoren van investeringsdossiers, door hen te helpen met het inpassen van criteria en evaluatiekaders voor circulariteit in hun eigen analyses om zo reeds bestaande risico-modellen te versterken.

U bent circulair ondernemer

CEvaluator richt zich niet alleen op evaluatoren van investeringsdossiers. De checklist is ook heel geschikt voor circulaire entre- en intrapreneurs die hun eigen dossier grondiger willen onderbouwen! De tool bereidt “case owners, project owners” (verkenners en ervaringsdeskundigen), bedrijven en overheden die zich in de voorbereidende fase van een kapitaalronde of financieringsvraag bevinden, beter voor op de confrontatie met de wereld van de financierders. CEvaluator ondersteunt hen bij de onderbouwing van hun idee, hun business plan, hun kredietaanvraaag, met het oog op een verhoogde slaagkans.

"In onze begeleidingstrajecten voor start-ups en gevestigde bedrijven met circulaire ambities komt het financieringsvraagstuk steevast aan bod. Waar velen onbekend terrein betreden in hun zoektocht naar financiering, biedt de CEvaluator-tool een stevige houvast. Dit door niet enkel oog te hebben voor circulariteitsprestaties, maar door ook de specifieke opportuniteiten en risico’s in kaart te brengen waarmee circulaire businesscases te maken krijgen."

Anse Smeets, onderzoeker circulaire economie VITO

"De beschikbaarheid van financiële middelen is vaak een ‘deal breaker’ bij de overschakeling naar de circulaire economie. Deze tool kan een hefboom betekenen voor het versnellen en opschalen van circulaire investeringen. De standaardisatie en consistentie van de methodiek voor het analyseren van circulaire financieringsdossiers biedt een absolute meerwaarde."

Hilde Janssens, Marketing & Communications Director Econocom Belux

"De opkomst van een model voor een duurzame samenleving, gebaseerd op een ‘360°’-integratie van aspecten van ‘Planet’, ‘People’, ‘Prosperity’ en ‘Participation’, zal worden vergemakkelijkt door de convergentie naar gemeenschappelijke methodologieën voor het evalueren van impact en met name om investeringsbeslissingen te sturen in de richting van betere impact."

Benoit Derenne, Directeur Stichting voor Toekomstige Generatie